Hoe zit het met handdesinfectie op basis van ethanol?

Hoe zit het met handdesinfectie op basis van ethanol?

Sinds de coronatijd is het gebruik van handdesinfectiemiddelen flink toegenomen. En terecht: als je geen toegang hebt tot water en zeep is handdesinfectie de enige manier om bacteriën en virussen op je handen te doden. Veel van de beschikbare handdesinfectiemiddelen zijn op basis van ethanol, waaronder de middelen die in de gezondheidszorg worden gebruikt. Toch komen er de laatste tijd veel vragen binnen over de veiligheid van ethanol, met name omdat het op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen staat. Hoe zit dat? Kan handdesinfectie op basis van ethanol wel veilig gebruikt worden?

Waar gewerkt wordt met stoffen die op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen staan, gelden aanvullende verplichtingen vanuit de Nederlandse Arbowet. Zo moet zijn vastgesteld of de risico's van de stof zoveel mogelijk zijn geminimaliseerd voor de werknemer, moet bijgehouden worden welke werknemer ermee werkt en moet gekeken worden of er gelijkwaardige, veiligere alternatieven zijn voor de stof.

Waarom ethanol?

Aangezien ethanol ook geconsumeerd wordt, is het een stof waar veel onderzoek naar gedaan is. Meer dan andere, vergelijkbare stoffen die niet als consumptie worden genuttigd. Dat heeft als voordeel dat er veel informatie over ethanol bekend is, waaronder de mogelijke gevaren. Het betekent ook dat er veel onderzoek gedaan is om te kunnen garanderen dat de stof bij gebruik veilig is.

Handalcohol als desinfectiemiddel wordt dan ook, onder meer op aanbeveling van de World Health Organization, voor de gezondheidszorg beschouwd als het meest effectieve desinfecterende middel ter voorkoming van de verspreiding van potentieel pathogene micro-organismen, dat op elke willekeurige werkplek kan worden toegepast. In de gezondheidszorg wordt ethanol veelvuldig toegepast als desinfectiemiddel voor de handen en voor oppervlakken. Wanneer het erom gaat de handen zelf te desinfecteren, is daarbij huidcontact met het desinfectiemiddel onvermijdelijk.

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) die de richtlijnen voor de zorgsector in Nederland uitgeeft, gaat er in de richtlijn voor handhygiëne van uit dat absorptie van ethanol door de huid zo gering is, dat het direct gebruik op de handen geen risico vormt. Er wordt hiervoor verwezen naar een rapport over ethanol van de Gezondheidsraad [1]. Diverse arbocatalogi in de zorgsector conformeren zich aan dit advies van de WIP.

Bron : SVZ

Related news