Global Handwashing Day 2022: Undersökning avslöjar oro över hygienstandarder i offentliga byggnader

En YouGov-undersökning som beställdes av av SC Johnson Professional i september för att användas i samband med Global Handwashing Day har visat att hygienstandarder i offentliga lokaler och på arbetsplatser inte alltid uppfyller användarnas förväntningar. Vidare fann man att de flesta fortfarande föredrar synliga handhygienlösningar i entrén till offentliga utrymmen. Resultaten avslöjade också att människor idag är mindre benägna att hälsa på varandra genom att ta i hand, kramas eller kindpussas jämfört med före pandemin.

Med utgångspunkt i Global Handwashing Days tema "Uniting for Universal Hand Hygiene", beslutade SC Johnson Professional att undersöka viktiga hygienfrågor när man är på arbetsplatser och offentliga platser. De gav YouGov i uppdrag att undersöka ett representativt urval av vuxna i tre europeiska länder där totalt 5 357 personer från Storbritannien, Tyskland och Frankrike svarade på frågorna.

Hygien i offentliga utrymmen – uppfylls förväntningarna?

48 % av de tillfrågade var oroliga över att hygienstandarderna i offentliga byggnader och på arbetsplatser inte var så bra som de borde vara – endast 12 % angav att de inte alls var oroliga. Fördelat på land uttryckte 42 % av de tillfrågade i Tyskland oro och siffran ökade till 51 % i Frankrike och 52 % i Storbritannien.

Dessutom uppgav över hälften av de tillfrågade att de fortfarande föredrog att ha handsprit tillgängligt vid ingångar till offentliga byggnader och arbetsplatser. I genomsnitt föredrog 56 % av alla tillfrågade att ha handsprit tillgängligt: 50 % av de vuxna i Tyskland föredrar detta, 58 % i Storbritannien och 63 % i Frankrike.

Kombinerat med munskydd och att hålla avstånd var placeringen av handsprit en av de mest synliga förändringarna som setts under pandemin: handsprit fanns tillgängligt på centrala platser i många offentliga byggnader. Det framgår av resultaten att även om vi inte längre har en pandemin så vill många fortfarande kunna använda handdesinfektion i offentliga utrymmen. Dessa insikter understryker behovet av åtgärder från anläggnings- och fastighetschefer att hjälpa människor att känna sig säkra på att hygienstandarderna uppfyller deras förväntningar.

"Meet and greet": Nästan 1 av 2 personer har ändrat sitt beteende

Samma studie visade att pandemin har påverkat hur sannolikt det är att människor hälsar på varandra fysiskt. Totalt sett är 45 % av alla vuxna idag mindre benägna att hälsa på någon med ett handslag, en kram eller en kindpuss. Denna slutsats återspeglades i de tre undersökta länderna (Storbritannien 44 %, Frankrike 47 %, Tyskland 46 %).

Sättet vi hälsar på varandra varierar historiskt och mellan olika kulturer men ett gemensamt tema är närhet och fysisk kontakt[1]. Resultaten tyder på att respondenterna fortfarande inte känner sig bekväma med denna närhet och kontakt, och har därför ändrat sitt beteende. Synliga standarder för hygien, till exempel närvaron av handsprit vid ingångarna till offentliga utrymmen, kan hjälpa människor att känna sig mer bekväma med fysiska hälsningar på samma sätt som de var före pandemin.

Ålder är en faktor

Resultaten visade att en respondents ålder också påverkar deras syn på hygien. Yngre åldersgrupper uttryckte oro över att hygienstandarderna inte var så bra som de borde vara i offentliga byggnader och på arbetsplatser (18-24, 39 %), men med stigande ålder steg denna uppfattning till 54 % bland dem som var 55 år och äldre. Inte nog med det, äldre åldersgrupper var mer benägna att vilja se handsprit i ingången till byggnader och arbetsplatser (63 % jämfört med 45 % av 18–24-åringar) och är nu mindre benägna att hälsa med en kram, kindpuss eller handslag (52 % är mindre benägna jämfört med 36 % av 18–24-åringar).

Målinriktad hygien: Handling i offentliga utrymmen

Dr John Hines, SC Johnson Professionals globala RD&E-chef, kommenterade undersökningsresultaten: "Denna undersökning visar att hygienmedvetenheten och förväntningarna forfarande är höga vad gäller tillgängliga hygienprodukter. Som individ är förbättring av handhygienbeteende ett enkelt sätt att minska risken för infektion och bidra till att skapa en hälsosam miljö. Enkla åtgärder som att desinficera händerna när man går in i en offentlig byggnad eller efter att ha rört vid delade ytor kan göra stor skillnad.

På Global Handwashing Day kommer vi att stå tillsammans för universell handhygien genom att lyfta fram de enkla steg som ansvariga för hygien i offentliga byggnader och på arbetsplatser kan ta för att hjälpa till att främja god handhygien. Vi uppmuntrar fastighetsägare, förvaltare och kollegor att sätta handhygien högt på agendan och fortsätta främja ett gott hygienbeteende.

Till exempel hjälper det fortfarande att tillhandahålla handsprit vid entréer – en av risksituationerna för överföring av bakterier. Vårt program för riktad hygien skapades för att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att inrikta sig på de åtta nyckelsituationer där risken för överföring av mikroorganismer är störst och för att öka medvetenheten om hur främjande av goda hygienrutiner i dessa tider kan bidra till att skapa en säkrare miljö."

Läs mer om SC Johnson Professionals målinriktade hygienprogram här

Alla siffror, om inte annat anges, är från YouGov Plc. Den totala urvalsstorleken var 5 357 vuxna i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Fältarbete genomfördes mellan 23–28 september 2022. Undersökningen genomfördes online. Siffrorna har viktats jämnt för varje land för att ge ett "genomsnittligt" värde.

 

Om SC Johnson och Global Handwashing Partnership

SC Johnson har suttit i Global Handwashing Partnerships styrgrupp sedan 2020. SC Johnson Professional är SC Johnsons handhygienexperter och förser partnerskapet med expertis, erfarenhet och dokumentation som hjälper till att forma partnerskapets arbete.

Om Global Handwashing Partnership

Global Handwashing Partnership är en koalition av internationella intressenter som uttryckligen arbetar för att främja handtvätt med tvål och erkänner handhygien som en grundpelare i internationell utveckling och folkhälsa. Styrkommittémedlemmar inkluderar: FHI 360, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Procter & Gamble, SC Johnson, UNICEF, USAID, Världsbanken och World Vision.

 

Related news