Global Handwashing Day 2022: Undersøkelse avdekker bekymring over hygienestandarder i offentlige bygninger

En YouGov-undersøkelse bestilt i september av SC Johnson Professional for å bli brukt i forbindelse med Global Handwashing Day har vist at hygienestandarder i offentlige bygninger og på offentlige arbeidsplasser ikke oppfyller brukernes forventninger. Videre ble det funnet at de fleste fortsatt foretrekker å se synlige håndhygieneløsninger ved inngangene til offentlige bygninger. Resultatene avslørte også at folk nå er mindre tilbøyelige til å hilse med et håndtrykk, en klem eller et kyss enn før pandemien.

Med utgangspunkt i Global Handwashing Days tema 'Uniting for Universal Hand Hygiene', bestemte SC Johnson Professional seg for å undersøke disse uttalelsene om viktige hygienespørsmål når du er borte fra hjemmet på arbeidsplasser og i offentlige bygninger. De ga YouGov i oppdrag å undersøke et representativt utvalg voksne i tre europeiske land med totalt 5 357 respondenter fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Hygiene i offentlige rom – oppfylles forventningene?

48 % av respondentene var bekymret for at hygienestandardene i offentlige bygninger og på offentlige arbeidsplasser ikke var så gode som de burde være – bare 12 % sa at de ikke var bekymret i det hele tatt. Fordelt på land uttrykte 42 % av respondentene i Tyskland bekymring, og dette tallet steg til 51 % i Frankrike og 52 % i Storbritannia.

Videre sa over halvparten av de spurte at de fortsatt ønsket hånddesinfeksjon ved inngangene til offentlige bygninger og arbeidsplasser. I gjennomsnitt foretrakk 56 % av alle respondentene at det skulle være tilgjengelig, fra 50 % av voksne i Tyskland til 58 % i Storbritannia og 63 % i Frankrike.

Sammen med masker og sosial distansering var plassering av hånddesinfeksjon en av de mest synlige endringene under pandemien; hånddesinfeksjon var tilgjengelig på sentrale steder i mange offentlige bygninger. Det er tydelig fra resultatene at mange fortsatt ønsker å se hånddesinfeksjon i offentlige rom også etter pandemien. Disse funnene fremhever behovet for handling fra bygningseiere for å hjelpe folk til å føle seg tryggere på at hygienestandarder oppfyller deres forventninger.

‘Meet and Greet’: Nesten 1 av 2 personer har endret oppførsel

Den samme studien viste at pandemien har påvirket hvor sannsynlig det er at folk hilser på hverandre med fysisk kontakt. Totalt sett er det nå mindre sannsynlig at 45 % av voksne hilser på noen med et håndtrykk, en klem eller et kyss; denne konklusjonen ble reflektert på tvers av de tre undersøkte landene (Storbritannia 44 %, Frankrike 47 %, Tyskland 46 %).

Måten vi hilser på varierer mye historisk og på tvers av kulturer, men et felles referansepunkt er nærhet og fysisk kontakt[1]. Resultatene tyder på at respondentene fortsatt er reserverte med hensyn til denne nærheten og kontakten og har som et resultat endret atferd. Synlige standarder for hygiene, for eksempel tilstedeværelsen av hånddesinfeksjon ved inngangene til offentlige bygninger, kan få folk til å føle seg mer komfortable med å hilse med en fysisk berøring, på samme måte som de var før pandemien.

Alder er en faktor

Resultatene avdekket at en respondentens alder også påvirker deres syn på hygiene. Yngre aldersgrupper uttrykte bekymring for at hygienestandardene ikke var så gode som de burde være i offentlige bygninger og på ottentlige arbeidsplasser (18-24, 39 %), men med økende alder steg denne oppfatningen til 54 % blant de over 55 år. Ikke bare det, eldre aldersgrupper var mer sannsynlige til å foretrekke tilstedeværelsen av hånddesinfeksjon ved inngangen til bygninger og arbeidsplasser (63 % vs. 45 % av 18-24 åringer) og er nå mindre tilbøyelige til å hilse med en klem, et kyss eller et håndtrykk (52 % er mindre tilbøyelige sammenlignet med 36 % av 18-24 åringer).

Målrettet hygiene: Tiltak i offentlige rom

Dr. John Hines, SC Johnson Professionals globale RD&E-direktør, kommenterte resultatene av undersøkelsen: «Denne undersøkelsen viser at hygienebevissthet og forventninger til tilgjengelige hygieneprodukter fortsatt er høye. Som enkeltpersoner er forbedring av håndhygieneadferd en enkel måte å redusere risikoen for infeksjon på og bidra til å skape et sunt miljø. Enkle tiltak som å desinfisere hendene når du går inn i en offentlig bygning eller etter berøring av overflater kan gjøre en stor forskjell.

På Global Handwashing Day står vi sammen for universell håndhygiene ved å understreke overfor de ansvarlige for hygienen i offentlige bygninger og på offentlige arbeidsplasser enkle grep de kan ta for å bidra til å fremme god håndhygiene. Vi oppfordrer byggherrer, forvaltere og brukere til å sette håndhygiene høyt på agendaen og fortsette å fremme god hygieneatferd.

For eksempel hjelper det fortsatt å gi hånddesinfeksjon ved innganger – et høyrisikoområde for overføring av bakterier. Vårt målrettede hygieneprogram ble opprettet for å hjelpe bygningseiere og -forvaltere med å målrette de 8 nøkkelsituasjonene der risikoen for overføring av mikroorganismer er størst, og for å øke bevisstheten om hvordan fremming av god hygienepraksis på disse punktene kan bidra til å skape et tryggere miljø.»

Finn ut mer om SC Johnson Professionals program for Målrettet Hygiene her.

Alle tall, med mindre annet er oppgitt, er fra YouGov Plc. Samlet utvalgsstørrelse var 5357 voksne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Feltarbeidet ble utført mellom 23. og 28. september 2022. Undersøkelsen ble gjennomført på nett. Tallene er vektet jevnt for hvert land for å gi en «gjennomsnittlig» verdi.

 

Om SC Johnson og Global Handwashing Partnership

SC Johnson har sittet i Global Handwashing Partnerships styringskomité siden 2020. SC Johnson Professional er SC Johnsons håndhygieneeksperter og bidrar med ekspertise, erfaring og dokumentasjon som er med på å forme partnerskapets arbeid.

Om Global Handwashing Partnership

Global Handwashing Partnership er en koalisjon av internasjonale interessenter som jobber eksplisitt for å fremme håndvask med såpe og anerkjenner håndhygiene som en bærebjelke i internasjonal utvikling og folkehelse. Styringskomiteens medlemmer inkluderer: FHI 360, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Procter & Gamble, SC Johnson, UNICEF, USAID, Verdensbanken og World Vision.

Related news